C C C C A+ A A- X

Защита на личните данни

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ОКРЪЖЕН СЪД – ХАСКОВО

В качеството си на администратор на лични данни, Окръжен съд – Хасково обработва лични данни при изпълнение на съдебните си функции – при правораздавателната дейност и при извършване на административна дейност.

Съобразно изискванията за информираност  по чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, Ви предоставяме настоящата информация.

Окръжен съд – Хасково Ви информира относно извършваните от съда дейности по обработване на личните Ви данни, целите за които същите се обработват, мерките и гаранциите за защита на обработваните лични данни, законоустановените Ви права и начина, по който може да ги упражните

Данни за контакт с администратора:

Като администратор на лични данни, ОС – Хасково, обработва лични данни, води регистри на лични данни и упражнява контрол при обработването им при условия и ред, съобразно нормативната уредба.

адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, бул. „България“ № 144

работно време: понеделник – петък, 08:30 ч. – 17:00 ч.

електронна поща: haskovo-os@justice.bg; sud@escom.bg

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни:

Диан Боев – съдебен помощник в ОС – Хасково

електронна поща: dlzd_hos@mail.bg

Категории лични данни, цели на обработването и правно основание за обработването им:

Окръжен съд – Хасково поддържа регистри за обработването на лични данни в писмен и електронен формат. Администраторът обработва лични данни при осъществяване правомощията на съдебен орган, както и дейността на администрацията, съобразно ЗСВ и ПАС.

1. Регистър „Персонал“

Личните данни от този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора, управление на човешките ресурси, кадровата обезпеченост и финансово-счетоводна отчетност. За тези цели се обработват лични данни на магистрати и съдебни служители, работещи в Окръжен съд – Хасково, както и на кандидати, участващи в конкурси за назначаване на длъжности в администрацията на Окръжен съд – Хасково. Обработваните данни включват физическа, социална, икономическа и семейна идентичност, данни за здравословното и психическото състояние на лицата, както и данни за съдебното им минало. Данните от този регистър се обработват в съответствие с действащото законодателство. Правното основание за обработване на тези данни се съдържа в  чл. 6, § 1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за съдебната власт, Правилника за администрацията в съдилищата, Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Закона за счетоводството, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за безопасни условия на труд и др.

2. Регистър „Стажант-юристи“

Личните данни в този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора и разпределението на стажант-юристи в Окръжен съд – Хасково. За тези цели се обработват личните данни на лицата, кандидати за придобиване на юридическа правоспособност. Обработваните данни включват физическа и социална идентичност на лицата. Правното основание за обработване на тези данни се съдържа в чл. 6, § 1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за съдебната власт и др.

3. Регистър „Контрагенти“

Личните данни от този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора, финансово-счетоводна отчетност, осигуряване на материално-техническата база, провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, тръжни процедури и др. За тези цели се обработват данните на физически лица при участие в тръжни процедури и процедури за възлагане на обществени поръчки и във връзка с изпълнение на договори, по които Окръжен съд – Хасково е страна. Данните са в минимален обем, достатъчни само за точното изпълнение на съответния договор и включват данни за физическа и социална идентичност на лицата, както и данни за съдебното им минало в предвидените от закон случаи. Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в чл. 6, § 1, б. „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за съдебната власт, Закон за обществените поръчки, Закон за задълженията и договорите, Закона за държавната собственост и Правилника за неговото прилагане, Търговски закон и др.

4. Регистър „Лични данни на лица, подали молби, жалби, предложения, сигнали и искания до Окръжен съд – Хасково“

Личните данни в този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора и използването им е ограничено само за служебни цели, като индивидуализирането и установяване на връзка с лицата. За тези цели се обработват данни на лица, които сезират Окръжен съд – Хасково с молби, жалби, предложения, сигнали, искания и др. Личните данни в този регистър лицата предоставят сами на администратора и категориите им са по лична преценка, като най-често включват данни за физическата, икономическата и социалната идентичност, лични данни относно съдебното им минало, както и такива за здравословното им състояние. Основанието за обработване на лични данни в този регистър е българското законодателство, каквото е изискването на чл. 6, § 1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679  и по – конкретно АПК, Закон за достъп до обществена информация, ГПК и др.

5. Регистър „Инициативи на Окръжен съд – Хасково“

Личните данни в този регистър се обработват с цел информиране на обществеността за дейността на Окръжен съд – Хасково и други обществено значими цели за развитието на съдебната власт. В регистъра се обработват лични данни на магистрати и съдебни служители, участващи като лектори и наставници в образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Обработваните данни включват физическа и социална идентичност. Основанието за обработване на лични данни в този регистър е изразеното лично съгласие на субектите на лични данни, каквото е изискването на чл. 6, § 1, б. „а“  от Регламент (ЕС) 2016/679.

6. Регистър „Съдебно деловодство, участници в съдебни производства“

В регистъра се обработват лични данни на страните (техните представители или пълномощници) по делата, образувани в Окръжен    съд – Хасково, във връзка с извършваните дейности, свързани пряко с основната дейност на администратора – правораздавателна дейност. Събраните лични данни се използват изключително и само за служебни цели – за всички дейности, свързани с обработването на делата: изготвяне на призовки, съобщения, писма до страните и техните представители или пълномощници, за изпращане на кореспонденция и др. Обработваните данни включват физическа и икономическа идентичност, социална идентичност, лични данни относно съдебното  минало, както и такива за здравословното и гражданско състояние. Личните данни в регистъра се предоставят от физическите лица при образуване на дела, представяне на документи, както и от органи на съдебната власт, държавни органи и институции и др. Обработването на лични данни от Окръжен съд – Хасково при изпълнение на съдебната му функция – правораздавателна дейност, се извършва при спазване на правилата, предвидени в процесуалните закони – ГПК, АПК, НПК и др.

7. Регистър „Вещи лица, преводачи, съдебни заседатели и свидетели“

В регистъра се обработват лични данни на физически лица – вписаните в списъците вещи лица и преводачи, както и на подалите заявление за вписване в списъците, включените в списъка съдебни заседатели и на подалите заявления, както и допуснатите в качеството им на свидетели лица по делата, образувани в Окръжен съд – Хасково, във връзка с основната дейност на администратора – правораздаване. Събраните лични данни се използват изключително и само за служебни цели. Обработваните данни включват физическа, социална, семейна и икономическа идентичност, данни за здравословното и психическото състояние на лицата, както и данни за съдебното им минало. Правното основание за обработването на тези данни се съдържа в Закона за съдебната власт, ГПК, НПК, АПК  и др.

8. Видеонаблюдение

В Окръжен съд – Хасково се извършва видеонаблюдение с цел контрол на достъпа и охрана на сградите и помещенията. Видеонаблюдението се извършва от Главна дирекция „Охрана“, Областно звено „Охрана” – Хасково към Министерство на правосъдието. Обработваните данни се съдържат в снимки и видеозаписи. Обработват се данните на всички лица, посещаващи Съдебна палата Хасково, бул. „България” №144.  Видеонаблюдението се осъществява от Главна дирекция „Охрана” – Администратор на лични данни. Информацията се събира, съхранява и ползва съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 само за нуждите на охраната на обществения ред и осигуряване на безопасността на граждани, магистрати и служители.

Категории получатели на лични данни извън структурата на Окръжен съд – Хасково

Администраторът на лични данни разкрива лични данни на физически лица извън собствената си структура единствено, ако има законово основание за това. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай според законовото им основание да получат данните, като могат да бъдат:

- държавни органи в съответствие с техните правомощия (например Националната агенция за приходите, Националният осигурителен институт и други);

- служба по трудова медицина;

- банки с оглед изплащане на дължимите възнаграждения на магистратите и служителите в Окръжен съд – Хасково и на други лица при изплащане на суми при наличие на правни основания;

- за пощенски и куриерски услуги при адресиране на кореспонденция до физически лица.

Окръжен съд – Хасково извършва трансфер на лични данни в други държави (по дела с участие на лице/ца от чужбина, или по дела със съдебни поръчки в държава членка на Европейския съюз или трета страна)

Срок за съхранение на личните данни

В Окръжен съд – Хасково действа утвърдена Номенклатурата на делата със сроковете за съхранение, като при нея се прилага принципа за ограничаване на съхранението и съхраняване на личните данни в периоди, които са подходящи за съответните цели. Документи, свързани с трудовоправни отношения, се определят със срок за запазване 50 години. Документи, които имат временно оперативно-справочно значение, са със срокове за запазване  3, 5,10 или 20 години съгласно Номенклатурата.

Права на физическите лица

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни предвижда следните права на физическите лица във връзка с обработване на личните им данни:

1. Право на достъп до личните данни, свързани с лицето (субект на данните), които се обработват от администратора;

2. Право на коригиране на неточни или непълни лични данни;

3. Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други приложими условия на чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679);

4. Право на ограничаване на обработването;

5. Право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат; Субектът на данните има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от ОС – Хасково;

6. Право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

7. Право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен.

 

Произтичащите от Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните права може да упражните с писмено или електронно заявление до администратора на лични данни. В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да подпишете Вашето искане, да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с Вас.

Окръжен съд – Хасково, при спазване принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, ограничение на целите, свеждане на данните до минимум, точност, ограничение на съхранението, цялостност и поверителност и отчетност, прилага организационни и технически мерки за защита на данните, предвидени както в Регламент (ЕС) № 2016/679, така и във Вътрешните правила за мерките за защита на лични данни в Окръжен съд – Хасково.

Право на жалба до Комисията за защита на личните данни, респективно до Инспектората към ВСС.

Ако считате, че Вашите права по Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, респ. Инспектората към ВСС.

Информация за интернет страницата на Окръжен съд – Хасково

Интернет страницата на Окръжен съд – Хасково  не използва „бисквитки“.

Не изисква въвеждане на лични данни и регистрации.

В случай, че използвате линк, който Ви препраща в друг сайт или социална мрежа, те вероятно ползват собствени бисквитки и политики за сигурност, над които Окръжен съд – Хасково няма контрол.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация