C C C C A+ A A- X

История

СПРАВКА ЗА ИСТОРИЯТА И РАЗВИТИЕТО HA СЪДЕБНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ХАСКОВО

     В историята на Хасково, местната съдебна система следва своя път на развитие, като част от общонационалната. Още през XIX в. българската община в Хасково, която обединява и представлява българското население пред официалната турска власт, извършва специфична правораздавателна дейност на основата на традиционните обичаи. Общинската управа, която се състои от изборни членове решава ежедневните проблеми на българското население - помиряване на спорещите страни, извършва бракоразводни процедури на семейните двойки по тяхно желание, грижи се за осиновяване на сирачета и пр. Изпълнявайки своите задължения, Хасковската община се превръща в първообраза на правораздавателна институция в годините на османското владичество.

    След Освобождението Хасково е обособен като окръжен център в състава на автономната област Източна Румелия. Организацията и управлението на областта се урежда с „Органически устав”, утвърден от турския султан през м. април 1879 г. Съгласно чл. 248 от основния закон на областта, окръжните съдилища са част от съдебната система установена в 6-те административни окръга, наричани департаменти. Във всеки окръг е създаден окръжен или департаментален съд, пряко подчинен на Дирекцията на правосъдието. Хасковският департаментален съд се създава в края на 1879 г. Той се състои от
две отделения - гражданско и криминално и действа на територията    на    4    околии Хасковска, Харманлийска, Хаджиелеска /Първомайска/ и    Кърджалийска.    Негов    пръв председател е Христо Златаров. С приетия през 1880 г. Закон за устройство    на    съдилищата    се    създава    мировия    съд и прокуратурата.     Хасковският     мирови     съд     съвпада     с административната околия и замества съществуващия до тогава помирителния съд.

    През първите години след Освобождението, населението на Хасковския регион познава и така наречените „селско-общински съдилища”. Те са създадени със специален закон от 1887 г. и не се включват в съдебната система. Организирани са от държавата за да разрешават незначителни спорове между населението и да помиряват страните, с което на практика облекчават съдилищата от прекомерно натрупване на дела. Освен това тези съдилища имат и важната задача да подменят старите документи за собственост, написани на турски език с нови вече български документи.

   След Съединението през 1885 г. в обединеното княжество се въвежда първият съдоустройствен закон, който предвижда триинстанционната структура на съдебната система, подобна на сега действащата. Според нея Хасково е един от създадените 31 съдебни окръга, включващ мировите съдилища в Хасково, Харманли, Свиленград и Борисовград /Първомай/. Формира се и прокурорската институция в Хасково. Тази административно-съдебна структура се запазва до 1934 г. Според Наредбата-Закон за устройство на съдилищата от 1934 г. държавното управление прокарва съдебно-административна реформа, която създава 29 областни съдилища. След закриването на Хасковски окръг през 1934г., окръжният съд в града се запазва като областен съд оглавяван от председател. Дейността му се простира на територията на бившите Хасковска, Харманлийска, Свиленградска и Борисовградска /Първомайска/ околии,  включени в състава на Старозагорска област. През 1934 г. прокурорският надзор е независим от съдебната власт. Той се разширява с въвеждането му и в околийските съдилища със цел да се сложи край на полицейския произвол и да се повиши доверието на гражданите в правораздаването

   Девети септември 1944 г. слага началото на радикални промени в цялата   държавна   структура,   в   това   число   и   в   правната   и съдебната система. Със завземането на политическата власт от Отечествения фронт започва сложен процес на разрушаване на заварените държавни институции и създаването на нови. Новото устройство и организация на съдебната система след 1944 г. е в голяма степен аналогично на съветската  правна система. С възстановяването на Хасковски окръг през 1959 г. се възстановява и окръжния съд, който действа на територията на окръга, наред с Градския съд, който действа на територията общината.  Това  се  въвежда с указ № 207  на президиума на Народното събрание, с който е приет Закон за изменение на Закона за устройството на съдилищата приет на 13 март 1959 г. Така с възстановяването на Хасковски  окръг през 1959 г. и приетото изменение на Закона за устройството на съдилищата се възстановява Хасковския   окръжен сьд, който действа на територията на окръга, наред с Градския съд, който действа па територията на общината с права на окръжен съд. През 1964 г. двете институции се обединяват в Хасковски окръжен съд. В продължение на няколко десетилетия Хасковският окръжен и районен съд са местните съдебни структури, които работят съответно на територията на окръга и общината.

   Настъпилите промени в цялостния обществен и политически живот след 1990 г. се отразяват и върху структурата на съдебната система. Територията на страната е разделена на съдебни окръзи. Хасковски съдебен окръг обхваща 10 общини в 5 съдебни района. От 2007 г. в Хасково е открит и Административен съд.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация