C C C C A+ A A- X

Съобщение

С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, изпълняваща функциите на Висш съдебен съвет, съгласно § 23, ал. 2 от ПРЗ на ЗИД на КРБ / обн. ДВ, бр. 106/22.12.2023 г./ от проведено дистанционно заседание чрез видеоконферентна връзка, проведено на 26 март 2024 г. по протокол № 14,  е открита на основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 10 от 30 октомври 2023 г. за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация, първи етап от процедурата по извършване на подбор на съдебни медиатори към всеки съдебен център по медиация в окръжен съд. За цялата страна са открити общо процедури за 254 медиатори, като за Окръжен съд – Хасково са определени 8 броя съдебни медиатори.

            Сроковете и реда за подаване на документи за участие в процедурата по избор ще бъдат обявени с нарочна заповед на Окръжен съд – Хасково.

            Необходимите документи за участие са както следва:

Заявление по образец, към което се прилагат следните документи:

  1. Автобиография, подписана от кандидата;
  2. Копие от документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 8, ал. 1 от Закона за медиацията
  3. Копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”. Завършилите висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към шестобалната система;
  4. Копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит на кандидата, а за лицата със свободни професии – доказателство за регистрацията или за вписването им;
  5. Копие от документи, удостоверяващи допълнителна квалификация на кандидата в областта на медиацията (при наличие на такива);
  6. Други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества, включително и препоръки.

    

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация